Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer og oppdateringer

     
2020.10.29 813 Skift innles bildet oppdatert til å håndtere nye numeriske løyver fra 1/11-2020. Numerisk løyve i innput-fila konverteres til hva som er registrert som løyve på bilen.
Ved registrering av periodeoppgjør ble lønnsgrunnlaget beregnet feil (for høyt), feilen ble introdusert med versjon 812 den 6/10. Rettet.
Rapporten Skift med lønnsdata (SkiftLonnSjafor.rpt) beregnet feil TAXItotal lønn under detaljer, korrigert.
Rapporten Skift pr. sjåfør beregnet netto innkjørt ut fra 12% moms for april til oktober og ikke 6%, korrigert.
Lav sats 6% forlenget ut året, oppdatert i programm og rapportene SkiftSjafor.rpt, SkiftLonnSjafor.rpt, Bilagsjournal.rpt, MVAoppgave2017.rpt, Posteringsjournal.rpt og Hovedbokutskrift.rpt.
Feltet i skiftfila (CenCom) UtleggVedRekv8% ble ikke med på lønnsberegningen selv om boksen "Ikke ta med KONPRIS på skift" var åpen, korrigert.
Nytt bilde ved oppstart som viser alle aktive sjåfører med sluttdato som har blitt rapportert med sluttdato på 2 eller flere a-meldinger, disse bør settes passiv (ref. dataminimering/GDPR).
Lagt inn mulighet til å vise driftsmeldinger fra Altinn ved oppstart.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.10.06 812 Kontrollèr funksjonen under Altinn menyen ga "Bør korrigeres" på Sluttårsak selv om sjåføren ikke hadde sluttdato, korrigert.
I momsbildet for innsending til Altinn var korrigeringen av lav sats (Corona) hardkodet med en til-dato til 30., ble jo feil for august, omsetning lav sats 31/8 ble ikke med, korrigert.
På lønnslippen ble ikke korrigering av lønn (lønnart 200) tatt med ved beregning av brutto lønn hittil i år, korrigert i program og rapport.
Rapporten SkiftLonnSjafor.rpt "Skift med lønnsdata pr. Sjåfør" lå inne med feil lav momssats for april-oktober (8% og ikke 6%) som påvirket beløpet i TAXItotal lønn feltet, korrigert.
Oppdatert grunnbeløpet i folketrygden (G) gjeldende fra 1/5-2020, 1G er oppdatert fra 99858 til 101351, gjennomsnitt oppdatert fra 98866 til 100853.
Lagt inn visning av Brutto lønn, skattetrekk og andre trekk på lønnslipp under "Denne periode".
Endret feltlengden fra 6 til 10 tegn for løyve i databasen og skjermbilder (Løyve vil få format "nn nn nnnnnn" for nye løyver fra 1/11-2020)
Ved innlogging på klienten vil numerisk løyve på de bilene som har det bli oppdatert fra 8 til 10 siffer ved å legge inn 00 i "midten".
Oppdatert den tomme databasen som følger med nyinstallasjon med nye/oppdaterte postnummer pr. 1/10-2020.
Kalkuleringen av lønnsgrunnlag ut fra skift kunne i enkelte tilfelle medføre at "gammel" momssats ble trukket fra for å få netto lønnsgrunnlag, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.08.21 811 Registrering av nytt arbeidsforhold ga feil, korrigert.
Rapporten AltinnBetaling.rpt tok med seg også de tilbakemeldingene som hadde status 'erstattet', korrigert til kun å ta med 'mottatt'.
I lønnsregistreringsbildet ble desimaler på lønnsprosent kuttet på lønns linja (f.eks. 42,6 ble 42), beregningen var korrekt. Villedende da feil sats ble med helt til lønnsslipp, korrigert.
Lignende feil også på lønnstransaksjoner i a-meldingsbildet, der ble ikke desimaler vist og satsen ble da forhøyet (42,6% ble 43%), korrigert til å vise desimaler for lønns% og skatt%.
Oppdatert a-meldingsbildet for å støtte nye funksjoner fra 1/1-2021. Nye felt for sum utleggstrekk skatt og org.nr. til pensjonsinnretning (firmaet du har OTP avtale med).
- Videre skal også ansettelsesforhold og sluttårsak oppgis fra og med 1/1-2021, feltene er lagt inn (Sjåfør/Arbeidsforhold) men vil ikke rapporteres på a-meldingen før neste år.
- Innkreving av utleggstrekk for skatt overføres fra kemner til skatteetaten fra 1/11-2020. Utleggstrekk skatt skal merkes på sjåføren når du registrerer trekket, da blir det med på a-meldingen.
Det er lagt inn en veiviser for a-melding via egen knapp i a-meldingsbildet, denne vil (forhåpentligvis) forenkle og redusere mulighet for feil ved innsending av a-melding.
I bildet for tilbakemeldinger er det lagt inn to nye felt, kid utleggstrekk og sum utleggstrekk. Begge først gjeldende fra 1/1-2021.
Fjernet feltet "Timer pr. uke" i a-meldings-bildet da dette bør korrigeres på den enkelte sjåfør og ikke overstyres i a-meldings-bildet.
Byttet ut Avlønningstype (gyldig til 2019-01) med Ansettelsesform (gyldig fra 2021-01) i bildet for innsendte a-meldinger samt lagt inn visning av sluttårsak i html og tekst visning.
Bildet for tilbakemeldinger vil nå også vise sum utleggstrekk hvis denne finnes på tilbakemeldingen (2021).
Bildet for betalingsoversikt (a-melding) utvidet til også å vise utleggstrekk skatt, samme gjelder også tilhørende rapport.
Utvidet Kontrollèr funksjonen under Altinn menyen. Vil gi "Bør korrigeres" hvis sluttårsak og/eller ansettelsesform ikke er gitt på lønnsmottakeren. Vil gi "Må korrigeres" fra 1/1-2021.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.07.01 810 Lagt inn felt for registrering av årsak til sluttdato og ansettelsesform på sjåfør under arbeidsforhold, begge feltene skal være med på a-meldingen fra og med 1/1-2021.
Lagt inn sjekk ved ny permisjon på at arbeidstaker har ordinært arbeidsforhold. Frilanser og Uten ansettelsesforhold kan ikke permitteres.
Lagt inn en knapp i Lønn registrering bildet for direkte tilgang til sjåfør bildet for aktiv sjåfør.
Lagt inn en sjekk i lønnsregistreringen ved lønnart 765 Feriepenger u/skatt. Advarsel hvis feriepengeoverføring ikke er kjørt.
Lagt inn kode for visning av permisjon i bildet for innsendte a-meldinger for tekst og html visning. Permisjon kunne tidligere kun sees i xml-visning.
Lagt inn en knapp i bildet for a-melding tilbakemeldinger for direkte oppslag hos skatteetaten på feilmeldinger (MAGNET_EDAG-).
Utskrift av tilbakemeldinger og innsendte a-meldinger ble vist uten bakgrunnsfarger (tabelloverskrift m.m.), skal nå også vise farger.
Fra 1/11-2020 overtar skatteetaten innkreving av påleggstrekk som gjelder skatt fra kommunene. Vi har lagt inn avhukingsboks ved hvert påleggstrekkfelt, sett hake hvis trekket gjelder skatt.
Momsbildet for innsending til Altinn viste feil tall for termin 3 til 5. Følgefeil av corona-korrigeringen til 6%, rettet.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.06.06 809 Oppdatert hjemmesidene på taxitotal.no, "bestilling" og "kontakt" sidene var basert på e-post, endret til å benytte php-script for bedre funksjonalitet.
Lagt inn knapp for valg av backup mappe i Faste opplysninger / Backup fane.
Post 110 i RF1084 Avskrivning kunne i noen tilfelle bli 0, lagt inn en bedre sjekk.
Lagt inn en sjekk og advarsel ved registrering av permisjon hvis startdato for permisjon ligger innenfor en periode som allerede er rapportert på en a-melding.
I lønnsregistreringsbildet er teksten "OBS! Lønn er allerede kjørt for XXX i MND" erstattet da den forholdt seg til utbetalingsdato og ikke lønnskjørings-dato.
- ny informasjonstekst: "XXX: siste lønnskjøring dd.mm.yyy, utbetalt dd.mm.yyyy."
Bilagsjournalen viste feil lav momssats i perioden april-oktober 2020, den viste 8% og er nå korrigert til 6%. Kun rapporten som viste feil, momsregnskapet ellers er riktig.
Velferdspermisjon ga feil på a-meldingen da den ble rapportert med stor V som skal være liten, korrigert.
Hvis flere enn 1 permisjon var registrert fungerte ikke bla fram og tilbake på permisjoner, koden lå inne men ikke koblingen mellom knapp og kode, korrigert.
Permisjoner som lå utenfor fra/til dato ble også med på a-melding, korrigert til kun å ta med permisjoner innenfor fra/til evt. åpen til dato.
I lønn registrering kunne men få meldingen "Lønn er allerede kjørt..." hvis man tastet inn lønnart 004 direkte i stedet for å bruke "Hent grunnlag" knappen, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.05.07 808 RF-1084 Avskrivning fikk ikke med seg post 102, korrigert.
Når man satte sluttdato på en permisjon så ble alle sjåfører med permisjon og samme permisjonsid oppdatert med samme sluttdato, rettet.
I bildet for OCR import er boksen for "Merk alle" flyttet fra knapperaden nederst til over "Bokfør" boksene (mer naturlig plassering).
Lagt inn mulighet for å korrigere en registrert permisjon (hvis feilregistrert f.eks. startdato), forsiktig hvis den er rapportert til Altinn! Hold nede Shift når du klikker på sjåfør i oversikten.
I lønn utbetaling bildet, hvis det var utbetalt forskudd større enn brutto lønn slik at netto gikk i minus (sjåføren skylder lønn) så ble utbetalingsbilaget skjevpostert, korrigert.
Lagring av hjemmelading for el-bil feilet (årsak: felt for FakturaNr var/ble ikke lagt inn i tabellen i basen), korrigert.
Ved lagring av tilbakemelding sjekkes det mot basen om den samme tilbakemeldingen finnes i basen, denne sjekken feilet slik at samme melding kunne lagres flere ganger, korrigert.
Enkelte kunne oppleve at lagringsknappen i tilbakemeldingsbildet var grået ut selv om ny melding var lest inn, korrigert.
Momsrapporten MVAoppgave.2017.rpt viste feil beløp for 2. termin. Lav sats for april lå inne med 8% og ikke 6%, korrigert.
Momsbildet for innsending til Altinn rotet med termin 2 da lav sats for april noen steder sto som 8% andre steder som 6%, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.04.17 807 Lav momssats fra 12 til 6 prosent gjort gjeldende for perioden 1. april til og med 31. oktober.
Ved rapportering av permittering til Altinn ble a-meldingen avvist da TAXItotal rapporterte permittering med stor P i permisjon beskrivelse, skal være liten p.
Lagt inn ny lønnart: "969 Lønnet permisjon", samme behandling som sykepenger.
Lagt inn mulighet for å slette siste registrerte bilag på klienten hvis det har bilagtype "Manuellt". Shift+Delete i Bilag oversikt -bildet.
Som en følge av støtteordningene rundt Corona er konto 4500 og 4510 som gikk mot post 4500 i næringsoppgaven endret til post 6700 (6700 får støtte, ikke 4500).
I lønn registrering kom meldingen nederst i bildet "OBS! Det er allerede kjørt lønn for XX i mnd." nesten for hver sjåfør som ble valgt enten det var riktig eller ikke, korrigert.
Lønn registrering: Teksten til lønnart 969 "Lønnet permisjon" kom ikke opp hvis man tastet inn 969 i stedet for å velge i nedtrekksmeny, korrigert.
Bankliste.rpt tok ikke med lønnart 969 og viste derfor for lave tall, korrigert.
Servicefunksjon for oppdatering av bilnr (ref. RF1223) ved bilbytte i året er skrevet om da den kunne rote med bilnr på bilag/bilaglinjer (Shift+F12 i Bil/Løyve oversikt).
Lagt inn et eget bilde for kryptering av fil (pdf) som et tillegg til knappen i lønn lister bildet med flere valgmuligheter. Grå toppmeny: Vedlikehold/Kryptering av fil.
Lagt inn visning av BilNr (internt løpenr., ikke reg nr.) i Bilag oversikt og Skift oversikt.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.03.16 806 Lagring av tilbakemelding for erstatningsmelding oppdaterte ikke mottatt status for den som ble erstattet, korrigert. Betydning for betalingsoversikten.
Lagt inn felt som viser Erstatter ID på venstre side i tilbakemeldingsbildet.
Bilag hurtigregistrering er korrigert slik at det nå også håndterer manuell føring av moms hvor hele beløpet er moms (momskode 7 og 8), føring er kun tillatt direkte på momskonto.
Verifisert og korrigert SAF-T eksport med Skatteetatens SAF-T XML-Validator.
Lagt inn en advarsel i lønnsregistreringsbildet hvis man velger en sjåfør og periode det allerede er kjørt lønn for.
Som resultat av "krisepakka" er lav momssats satt ned fra 12% til 8% gjeldende fra 1/1-2020.
Oppdatert fakturamodul, build nr. 81 (se egen logg).
Oppdatert Hjelp.
 
2020.02.07 805 En liten skrivefeil i koden til a-meldingen gjorde at en boolsk variabel kunne bli skrevet som "0" og ikke "false" i xml vedlegget til a-meldingen.
Mindre endring i xml'en til a-melding ved kilometergodtgjørelse bil og reise uten overnatting, ga tidligere advarsel (må kontrolleres), korrigert.
Byttet ut teksten Underenhet med Virksomhet i a-meldingsbildet, klientbildet m.m., da dette er mer vanlig i bruk hos Altinn/Skatteetaten.
Lagt inn liten infoboks ved siden av knappene nederst i a-meldingsbildet som viser hvilken periode man rapporterer for.
En feil i oppdateringen av faste opplysninger kunne medføre at man ble kastet ut av programmet ("Operation not allowed..."), rettet.
Mindre endring i rutine for html visning av tilbakemeldinger, for feilmeldinger (MAGNET_EDAG) med mye tekst ble ikke lønnsmottaker vist, korrigert.
Lagt inn advarsel i sjåfør bildet ved bytte av arbeidsforholdtype. Gammelt arbeidsforhold må avsluttes og nytt opprettes med ny type. Kun endring av type gir MAGNET_EDAG-266.
I lønn registreringsbildet ble lønnsteksten nederst i bildet satt tilbake til standard tekst for en registrert lønnspost hvis man byttet til annen sjåfør og så gikk tilbake, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.01.16 804 Innsending av momsoppgave til Altinn feilet, oppdatert "Service Edition Code".
Oppdatert avskrivningssatser, skjermingsrente (for 2019), m.m. for 2020.
Lagt inn knapp for kryptert utskrift av Amelding Årsrapport (samme som i Lønn lister bildet).
14/1-2020 ble Altinn oppdatert og for å øke sikkerheten i plattformen har støtte for TLS 1.0 og TLS 1.1 blitt fjernet (Transport Layer Security).
- Altinn interfacen i TAXItotal (ttAltinn.dll) har benyttet .NET Framework 4.5 til nå som ikke støtter TLS 1.2 eller nyere som er gjeldende fra nå.
- ttAltinn.dll er derfor rekompilert med .NET Framework 4.7.2 og installasjonsprogrammet vil også oppdatere Registry for å sikre "StrongCrypto".
 
2020.01.03 803 Korrigering av kommuneoppdateringen, kommuner som beholder gammelt kommunenummer ble satt til 0, beholder nå gammelt nummer.
Muligheten til å overstyre kontroll av meldingsID ved å holde nede Shift ved klikk på Send inn i a-meldingsbildet fungerte ikke tilfredsstillende, korrigert.
Lønnsposter med lønnarttype "Utgiftsgodtgjørelse" kom ikke med på a-meldingen, korrigert. (f.eks. Reisekostnader oppgavepliktig, Diettkostnader oppgavepliktig)
Innlesing av skattekortopplysninger feilet hvis en sjåfør kun hadde sats for pensjon/pensjon fra NAV, korrigert til å vise teksten "Pensjon fra NAV".
Lagt inn sjekk i bildet for registrering av betalt OTP på at dette ikke allerede er registrert på samme måned.
I bildet for hurtigregistrering av bilag kunne månedskalender bli hengende igjen i bildet hvis den ikke ble klikket på, korrigert.
Lagt inn sjekk i sjåførbildet ved endring/ny oppdatering av kommunenummer (Utleggstrekk), hvis gammelt nr legges inn konverteres det til nytt (2020 og senere).
Noen mindre endringer og feilrettinger i bildet for Trekktabell ajourhold.
Innlesing av skift: taksametertype ble tolket ut fra innholdet i hver post i taksameterfila, endret til å teste kun første post (bør øke innlesingshastighet noe).
Taksameter.dll er oppdatert, kunne rote til (legge inn tomme skiftposter) ved lesing av store skiftfiler (Taksameter.dll brukes til alle taksametertyper bortsett fra C, M og N).
Oppdatert Hjelp.
 
2019.12.05 802 I funksjonen "Kontroller datagrunnlag" (Altinn/a-melding) ble avlønningstype sjekket. Denne sjekken er fjernet da avlønningstype ikke lenger skal oppgis på a-meldingen.
I kontrollen av a-meldingen ved klikk på Send inn i a-meldings bildet er underenhet nå obligsatorisk, fra og med 1/1-2020 vil a-melding uten underenhet bli avvist hos Altinn.
Fra/til dato under utvalg hadde falt ut på flere skiftrapporter, korrigert.
Bildet for refusjon av arbeidsgiveravgift og OTP hentet ikke sats for arbeidsgiveravgift, korrigert.
Trekktabeller for 2020 er lagt inn, installer de tabellene du trenger via Vedlikehold/Database/Trekktabell på grå toppmeny eller velg Trekktabell under Lønn på blå sidemeny.
Skattekort for 2020 skal være tilgjengelig hos Skatteetaten fra 16/12-2019.
Lagt inn mulighet for eksport av SAF-T regnskapsposter via Eksport menyen under Fil.
Ved første oppstart legges SAF-T koder inn på kontoplan og moms-tabell hvis de ikke allerede er oppdatert. De kan også oppdateres manuelt ved manuell oppdatering av kontoplan.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.11.11 801 Bilde for betalingsoversikt (a-melding) viser nå også linje for finnansskatt lønn.
Manuell registrering av skift ga feil: "-2147217842 Operation was canceled. 0". Skrevet om håndtering av data ved ny-registrering.
I avsavnbildet byttes teksten "Drivstoff" ut med "Ladekostnad El-bil" hvis drivstoffkode på valgt bil er "EL".
I lønn lister er det nå en knapp for direkte generering av lønnslipp som kryptert pdf. (to passord: eier=samme som Altinn, bruker=siste 5 siffer i personnr.).
- Legg denne krypterte pdf'en ved mail til lønnsmottaker i stedet for ordinær utskrift så unngår du å sende ukrypterte personopplysninger (personnr).
I sjåførbildet ble ikke sluttdato registrert hvis datoen ble lagt inn fortløpende uten skilletegn (punktum), korrigert.
Mindre korrigering i bildet for betalingsoversikt (a-melding) for å sikre at kun tilbakemeldinger med status "mottatt" blir med i summeringen.
I bildet for tilbakemelding kunne beløp for skatt og arbeidsgiveravgift bli feil hvis flere innsendinger for perioden med status "mottatt". Første ble valgt og ikke totalen.
Som følge av kommunereformen fra 1/1-2020 er det lagt inn et felt på klienten for avgiftssone i stedet for å hente dette fra kommune. Feltet er redigerbart i Klient -bildet.
- Etter reformen vil mange få nytt kommunenummer men avgiftssatsene for arbeidsgiveravgift skal følge gammel kommunestruktur som er godkjent av ESA ut 2020.
Korrigert en feil ved manuell ny-lagring av skift, i enkelte tilfelle ble ikke skiftbilag opprettet.
Ved registrering av skift hvor det kun var innkjørt kontant og med bompenger/flyplassavgift ble skiftbilaget skjevpostert.
Ved første gangs oppstart av denne versjonen vil nye fylker og kommuner gjeldende fra 1/1-2020 opprettes i basen.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.07.15 800 I kunde/lev. oversikt bildet; hvis man merket av for f.eks. leverandører og dobbeltklikket på en og så returnerte til bildet igjen så ble alle poster vist og ikke kun leverandørere, korrigert.
I bilag hurtigregistrering ble ikke feltene nederst som viser sum felt og siste kontering slettet etter bokføring av registrerte bilag, korrigert.
Lagt til EB og EC (i tillegg til EL, EK og EV) som gyldig registreringsbokstaver for elektrisk kjøretøy med drivstoffkode EL.
I a-meldingsbildet kunne "sum avgiftsgrunnlag" bli vist feil. Hvis det var et refundert grunnlagsbeløp (sykepenger) ble ikke disse trukket fra.
Rapporten "Skift med lønnsdata" fikk ikke med fra/til dato i ruta under Utvalg, korrigert.
Flyttet temp-mappe for pakking av backupfiler (zip) fra db-mappen under programfiler til generell temp mappe for brukeren (<user>/AppData/Local/Temp).
Ved tilbakekopi av backup tas det en kopi av basen før backup legges inn. Lagt inn mulighet for å "angre" siste tilbakekopiering ved at denne kopien legges tilbake.
Ei oppstartrutine som sjekker om alle skift i året har et tilhørende bilag kunne på enkelte databaser henge på første oppstart, rutina er endret.
I a-meldingsbildet ved "tynn" melding så var ikke feltet for korrigering av forskuddstrekk synlig, rettet.
I bildet for a-melding tilbakemeldinger er standard filtype ved lesing fra fil endret fra .xml til .zip, dette fordi filene legges ut på Altinn som zip-filer.
Bomavgift på ITF (Megtax) taksameter kom ikke med ved innlesing av skift. Legges nå inn og håndteres på samme måte som flyplassavgift (ikke med i lønnsgrunnlag lav momssats).
Nedtrekkslista i bil-bildet over drivstoff viste noen poster flere ganger, korrigert.
I a-meldingsbildet tillot ikke Ordinær og Erstatningsmelding at en lønnspost var negativ (ble håndtert positivt). Endret til å akseptere negativ post, aktuelt ved korrigering av lønn.
I bildet for betalingsoversikt (a-melding) var ikke hjelp knappen aktiv, korrigert. I tillegg lagt inn infotekst øverst i samme bildet.
Kunde/Leverandør oversikt bildet kunne rote til rammen rundt feltene på høyre side hvis bildet ble strukket ut, korrigert.
Ved manuell redigering av et innlest skift kunne bomtur bli trukket fra dobbelt i Oppgjør og Resultat feltene, korrigert.
Oppdatert Hjelp.