Endringsdato

 

Endringslogg for TAXItotal Fakturamodul

Endringer

     
2022-05-04 86 I ordre registrering ble alle linjer merket når man gikk ut av linjedelen, korrigert.
Samme skjedde når man klikket Lagre -knapp i Ordre bildet, korrigert.
 
2022-03-16 85 Rapporten Purreliste.rpt summerte feil, korrigert.
Rapportdialogen fra Oversikt -bildet utvidet til også å kunne skrive ut Fakturajournal og Regnskapsgrunnlag (fra/til).
En del mindre korrigeringer/rettinger.
Oppdatert Hjelp.
 
2021-06-14 84 Fokusfelt (bakgrunnsfargen) ved ny/enndring av ordre oppdatert.
 
2020-05-03 83 I bokfør -bildet er "Merk alle" boksen flyttet fra knapperaden nederst til over bokfør boksene, mer naturlig plasering.
 
2020-03-24 82 Lav momssats 8% skal gjelde fra 1/4-31/10 til 31/10. Endret ordrebildet slik at det benytter 12% men at 8 kan velges i nedtrekksliste.
 
16/03-2020 81 Ved bruk av kid ble i enkelte tilfelle de 3 første bokstavene i firmanavn liggende igjen som en del av kid-nummeret, korrigert.
Ved nyregistrering og hvor man hadde valgt feil kunde og så endret til riktig kunde, kunne gammel adresse bli liggende igjen.
Ved bokføring ble status enkelte ganger ikke oppdatert til 'Bokført'. Lagt inn sjekk med mulighet for å korrigere hvis ordren allerede er bokført.
Oppdatert Hjelp.
 
06/02-2019 80 Satt forhåndsvisning som standardvalg ved utskrift av faktura.
Lagt inn sjekk med advarsel hvis første faktura registreres på klienten og nummeret er 1, med mulighet for å gi annet startnummer.
Lagt inn mulighet for bytte av blankett med/uten giro ved utskrift av faktura, hold nede Shift ved klikk på utskrift.
Lagt inn visning av KID øverst på høyre side under forfallsdato på fakturablankettene hvis KID er aktivert.
 
17/12-2018 79 Hvis en ordre ble opprettet og man ikke gikk ut av bildet, men trykket Endre og så Lagre så feilet lagringen. Korrigert.
 
12/07-2018 78 Lagt inn avhukingsboks under forfall dato i ordrebildet for å sette forfall påfølgende mandag hvis den faller på lør-/søndag.
Lagt inn ekstra knapp i oversiktbildet for å kunne skrive ut faktura(kopi) fra dette bildet.
Oppdatert Hjelp.
 
06/07-2017 77 Hvis kontrollsiffer i KID ved bruk av modulus 10 ble 0 ble det i noen tilfelle satt til 10 med den følge at KID ble for langt, korrigert.
Initiering av lav momssats endret til 12%, ellers hentes den fra basen i ordre bildet.
Siste oppgitte Vår referanse "huskes" og forhåndsutfylles når neste ordre opprettes.
 
19/06-2017 76 KID-nummer ble ikke generert korrekt hvis det var aktivert, rettet.
Ordrebildet hadde et fast antall maks linjer definert, endret til å øke antall dynamisk etter behov.
En liten korrigering av toppen på fakturablankettene for tilpassing til vinduskonvolutt, skal nå passe til formatene E6/5, C5 og EC4.
Satt utskrift av EHF faktura utilgjengelig da distribusjon via accesspunkt ikke er på plass (jobbes med det).
 
10/05-2017 75 Litt opprydding i særlig ordre bildet.
(Versjon 2.0 av EHF (Elektronisk HandelsFormat) faktura og kreditnota skal nå være på plass.)<< generering ok, distribusjon ikke ok.
Ved bokføring av fakturaer hvor det var en kreditnota blandt dem kunne fakturaene etter kreditnotaen også bli bokført som kreditnotaer.
Ved bokføring av fakturaene fik bilagshodet feil info om antall linjer i bilaget, kun antall ordrelinjer ble ført opp og ikke både post og motpost.
 
28/02-2017
74 Lagt inn totalsummer i Posteringsjournal.
I Ordre registrering er det lagt inn flere muligheter ved oppslag på kunde, nummer (eller del av navn) kan tastes rett inn i kundenummmer felt,
 - tast Tab for oppslag.
Lagt inn "Dirty" flagg i Ordre bildet og i Produkt bildet. Advarsel med angremulighet hvis man forsøker å avslutte uten å ha lagret endringer.
Endret formateringen av eget org.nr på fakturablankettene, vises nå i grupper på 3 siffer og ikke en lang streng med siffer som før.
 
06/02-2017
73
Fra og med versjon 73 av fakturamodulen og versjon 776 av TAXItotal er fakturamodulen lagt inn som en integrert del
av menyen i TAXItotal.
Du finner den under egen mappe på den blå sidemenyen og under Faktura på den grå toppmenyen.
Lisensiering og prising av fakturamodulen er som før og tilgang til modulen styres gjennom lisensen.
 
24/01-2017
72
Fakturablanketter med logo viste ikke logoen selv om den var lagt inn, korrigert.
Hvis en fakturablankett hadde en ren tekstlinje så kunne tallfeltene (antall, pris,-) vise 0, endret til bare å vise tekst hvis alle tallfelt er 0.
Lagt inn mulighet til å registrere på kunden i TAXItotal om det ønskes faktura via post eller mail (pdf), vises i ordre bildet ved kundenavnet.
Lagt inn felt for fakturatekst (f.eks. "Etter forfall beregnes...") i Klient tabellen i basen. Lå tidligere i registry men dette fungerte ikke tilfredsstillende.
 
10/08-2016
71
Lagt inn mulighet for forhåndsvisning av utskrift (faktura/kreditnota) som for andre rapporter i TAXItotal, velges i Innstillinger -bildet.
Alle fakturablanketter er oppdatert, disse viste viste bare nettobeløp, ikke moms og bruttobeløp ved utskrift av kreditnota.
I Oversikt -bildet er sorteringen av ordre endret fra stigende til synkende (siste nr. øverst), du kan fortsatt sortere ved å dobbeltklikke på kolonnetittel.
 
02/05-2016
70
Lagt inn mulighet for øreavrunding på faktura. Settes i innstillinger -bildet, 3 valg: ingen avrunding (standard), nærmeste hele krone og stryk alle øre.
Samtlige rapporter og blanketter er oppdatert for å kunne håndtere øreavrunding, hjelp er også oppdatert.

04/02-2016
69
I nedtrekksliste i ordregegistrering kom lav momssats 8% opp fortsatt, endret til 10%.

15/11-2015
68
Endret lav momssats fra 8% til 10% fra og med regnskapsåret 2016 (aktivt regnskapsår=2016).

13/11-2015
67
Bedret kontrollen av at faktura virkelig blir merket Bokført, et par tilfelle tidligere av at bokført faktura ikke er merket bokført.
Lagt inn mulighet for å velge (kredit) konto i bokføringsbildet, kun konti i kontogruppe 55 er mulig å velge. konto 3000 (3100 v/0 moms) er standard.
Lagt inn mulighet for å spesifisere løyve på bilagslinjene. MERK: både konto og løyve gjelder for alle merkede poster i bildet.
Middel momssats hang et sted igjen med 14%, rettet.

4/8-2014

66 Fakturablankettene skrev 0 i alle tallfelt hvis linjen bare inneholdt tekst, rettet til ikke å vise 0 i tallfelt.
Hvis tekst ble vist på blankett ("Etter forfall...") så ble teksten kuttet hvis den var lengre enn en linje, endret til å kunne gå over inntil 3 linjer.
I ordre registreringen vil datofeltene nå være merket når man kommer til dem (gjør det lettere å lime inn annen verdi).
Skal nå være enklere å finneopp kundeinformasjon i oppslagsbildet ved at det er lagt inn sortering ved dobbeltklikk på tittel (stigende/synkende).
Ved utskrift av kreditnota fikk den teksten Faktura og ikke Kreditnota, rettet.
Ved utskrift av kreditnota med giro og hvor det også var øre så fikk ørene eget minustegn, endret til bare å vise minus på kronebeløpet.
Etter utskrift av en faktura var Ny -knappen ikke tilgjengelig slik at man måtte gå ut av bildet og inn igjen for å kunne trykke på Ny, endret.
Ved utskrift av ordre skal ordrestatus endres til Fakturert, dette skjedde ikke alltid ved første utskrift, rettet.
Oppdatert Hjelp.


11/2-2014

65 Fakturablankettene nevnt nedenfor viste seg ikke å være med på oppdateringen, denne er derfor lagt ut på nytt. Ingen endringer ut over dette.

18/9-2012

65 Ordrebildet lagret første linje av leveringsadresse i feltet for leverings poststed, rettet.
Finansdep. har endret bokføringsforskriften som medfører at alle fakturablankettene har fått teksten "Foretaksregisteret" lagt til etter OrgNr.

10/4-2012 64 Lagt inn mulighet for å skrive ut faktura på fil (XML) i Elektronisk Handels Format (EHF), se hjelp for mer info.
Oppdatert hjelp.
 
1/3-2012 63 Kundens OrgNr lagt inn i ordrebildet og på ordrehodet i databasen.
Rutine for å hente nytt fakturanr. tok ikke hensyn til klient, rettet.
Hvis kun momskode 0 er benyttet så krediteres det mot konto 3100 i stedet for 3000.
 
6/10-2011 62 Lagt til ny liste, Purreliste med oversikt over forfalte, ikke betalte poster. Start fra Rapport knapp i oversiktbildet.
 
16/8-2011 60 Bokføring av faktura tok bare en og en selv om flere var huket av pga. refresh etter hver post, refresh flyttet til etter loop.
Oppdatering av tmpTbl for logg til fakturajournal feilet, rettet.
Fra dato (initielt) for start av ordreoversikt er endret fra dagens dato til 1/1 aktivt år.
forhåndsvisning av fakturaer for bokføring viste bare inntil 10 linjer, rettet slik at den viser alle.
Lagt inn avhukingsboks i bokføringsbildet for merking av alle/ingen.
 
13/7-2011 58 Ny rapport Ordreoversikt.rpt, startes fra Ordre oversikt -bildet via Rapport -knapp. Utvalg: Fra/Til dato, kunde og ordre status.
 
20/4-2011 55 Sette status Betalt på en bokført ordre fungerte ikke, rettet.
 
10/3-2011 51 Forbedret behandling og bokføring av kreditnota.
Nye rapporter Fakturajournal og Salgsjournal, begge kommer opp i forhåndsvisning ved bokføring av faktura.
Faktura blankettene er oppdatert.
 
23/2-2011 49 Bedret sjekk av riktig år for generering av bilagsnummer ved bokføring av faktura.
Build nummer (versjon) lagt inn nederst i menyen.
Oppdatert hjelp.
 
14/2-2011 48 Forbedret bokføring av fakturaene. Skal nå fungere mot reskontro i TAXItotal. TAXItotal v721 el. nyere skal nå håndtere motpostering (reskontro) riktig.
 

6/2-2011

46 Ved helt tom base og ikke noe start fakturanummer gitt ga Ny knapp i ordrebildet "Type mismatch", rettet.
Ønske (Øie) om å kunne registrere pris på produkt som bruttopris inkl. mva. Lagt inn avhukingsboks for merking av bruttopris. I ordrebildet vil netto ex. moms vises.
Hvis man tidligere registrerte ordrelinje uten produktnr. ble ikke linjen lagret, endret til å kunne akseptere blankt produktnummer.
Oppdateringen av ordrelinje (pris/antall) var ikke tilfredsstillende, man måtte via antall for at linjesum skulle oppdateres, rettet.
 

31/1-2011

45 Initiell versjon