Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer og oppdateringer

     
2020.03.16 806 Lagring av tilbakemelding for erstatningsmelding oppdaterte ikke mottatt status for den som ble erstattet, korrigert. Betydning for betalingsoversikten.
Lagt inn felt som viser Erstatter ID på venstre side i tilbakemeldingsbildet.
Bilag hurtigregistrering er korrigert slik at det nå også håndterer manuell føring av moms hvor hele beløpet er moms (momskode 7 og 8), føring er kun tillatt direkte på momskonto.
Verifisert og korrigert SAF-T eksport med Skatteetatens SAF-T XML-Validator.
Lagt inn en advarsel i lønnsregistreringsbildet hvis man velger en sjåfør og periode det allerede er kjørt lønn for.
Som resultat av "krisepakka" er lav momssats satt ned fra 12% til 8% gjeldende fra 1/1-2020.
Oppdatert fakturamodul, build nr. 81 (se egen logg).
Oppdatert Hjelp.
 
2020.02.07 805 En liten skrivefeil i koden til a-meldingen gjorde at en boolsk variabel kunne bli skrevet som "0" og ikke "false" i xml vedlegget til a-meldingen.
Mindre endring i xml'en til a-melding ved kilometergodtgjørelse bil og reise uten overnatting, ga tidligere advarsel (må kontrolleres), korrigert.
Byttet ut teksten Underenhet med Virksomhet i a-meldingsbildet, klientbildet m.m., da dette er mer vanlig i bruk hos Altinn/Skatteetaten.
Lagt inn liten infoboks ved siden av knappene nederst i a-meldingsbildet som viser hvilken periode man rapporterer for.
En feil i oppdateringen av faste opplysninger kunne medføre at man ble kastet ut av programmet ("Operation not allowed..."), rettet.
Mindre endring i rutine for html visning av tilbakemeldinger, for feilmeldinger (MAGNET_EDAG) med mye tekst ble ikke lønnsmottaker vist, korrigert.
Lagt inn advarsel i sjåfør bildet ved bytte av arbeidsforholdtype. Gammelt arbeidsforhold må avsluttes og nytt opprettes med ny type. Kun endring av type gir MAGNET_EDAG-266.
I lønn registreringsbildet ble lønnsteksten nederst i bildet satt tilbake til standard tekst for en registrert lønnspost hvis man byttet til annen sjåfør og så gikk tilbake, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2020.01.16 804 Innsending av momsoppgave til Altinn feilet, oppdatert "Service Edition Code".
Oppdatert avskrivningssatser, skjermingsrente (for 2019), m.m. for 2020.
Lagt inn knapp for kryptert utskrift av Amelding Årsrapport (samme som i Lønn lister bildet).
14/1-2020 ble Altinn oppdatert og for å øke sikkerheten i plattformen har støtte for TLS 1.0 og TLS 1.1 blitt fjernet (Transport Layer Security).
- Altinn interfacen i TAXItotal (ttAltinn.dll) har benyttet .NET Framework 4.5 til nå som ikke støtter TLS 1.2 eller nyere som er gjeldende fra nå.
- ttAltinn.dll er derfor rekompilert med .NET Framework 4.7.2 og installasjonsprogrammet vil også oppdatere Registry for å sikre "StrongCrypto".
 
2020.01.03 803 Korrigering av kommuneoppdateringen, kommuner som beholder gammelt kommunenummer ble satt til 0, beholder nå gammelt nummer.
Muligheten til å overstyre kontroll av meldingsID ved å holde nede Shift ved klikk på Send inn i a-meldingsbildet fungerte ikke tilfredsstillende, korrigert.
Lønnsposter med lønnarttype "Utgiftsgodtgjørelse" kom ikke med på a-meldingen, korrigert. (f.eks. Reisekostnader oppgavepliktig, Diettkostnader oppgavepliktig)
Innlesing av skattekortopplysninger feilet hvis en sjåfør kun hadde sats for pensjon/pensjon fra NAV, korrigert til å vise teksten "Pensjon fra NAV".
Lagt inn sjekk i bildet for registrering av betalt OTP på at dette ikke allerede er registrert på samme måned.
I bildet for hurtigregistrering av bilag kunne månedskalender bli hengende igjen i bildet hvis den ikke ble klikket på, korrigert.
Lagt inn sjekk i sjåførbildet ved endring/ny oppdatering av kommunenummer (Utleggstrekk), hvis gammelt nr legges inn konverteres det til nytt (2020 og senere).
Noen mindre endringer og feilrettinger i bildet for Trekktabell ajourhold.
Innlesing av skift: taksametertype ble tolket ut fra innholdet i hver post i taksameterfila, endret til å teste kun første post (bør øke innlesingshastighet noe).
Taksameter.dll er oppdatert, kunne rote til (legge inn tomme skiftposter) ved lesing av store skiftfiler (Taksameter.dll brukes til alle taksametertyper bortsett fra C, M og N).
Oppdatert Hjelp.
 
2019.12.05 802 I funksjonen "Kontroller datagrunnlag" (Altinn/a-melding) ble avlønningstype sjekket. Denne sjekken er fjernet da avlønningstype ikke lenger skal oppgis på a-meldingen.
I kontrollen av a-meldingen ved klikk på Send inn i a-meldings bildet er underenhet nå obligsatorisk, fra og med 1/1-2020 vil a-melding uten underenhet bli avvist hos Altinn.
Fra/til dato under utvalg hadde falt ut på flere skiftrapporter, korrigert.
Bildet for refusjon av arbeidsgiveravgift og OTP hentet ikke sats for arbeidsgiveravgift, korrigert.
Trekktabeller for 2020 er lagt inn, installer de tabellene du trenger via Vedlikehold/Database/Trekktabell på grå toppmeny eller velg Trekktabell under Lønn på blå sidemeny.
Skattekort for 2020 skal være tilgjengelig hos Skatteetaten fra 16/12-2019.
Lagt inn mulighet for eksport av SAF-T regnskapsposter via Eksport menyen under Fil.
Ved første oppstart legges SAF-T koder inn på kontoplan og moms-tabell hvis de ikke allerede er oppdatert. De kan også oppdateres manuelt ved manuell oppdatering av kontoplan.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.11.11 801 Bilde for betalingsoversikt (a-melding) viser nå også linje for finnansskatt lønn.
Manuell registrering av skift ga feil: "-2147217842 Operation was canceled. 0". Skrevet om håndtering av data ved ny-registrering.
I avsavnbildet byttes teksten "Drivstoff" ut med "Ladekostnad El-bil" hvis drivstoffkode på valgt bil er "EL".
I lønn lister er det nå en knapp for direkte generering av lønnslipp som kryptert pdf. (to passord: eier=samme som Altinn, bruker=siste 5 siffer i personnr.).
- Legg denne krypterte pdf'en ved mail til lønnsmottaker i stedet for ordinær utskrift så unngår du å sende ukrypterte personopplysninger (personnr).
I sjåførbildet ble ikke sluttdato registrert hvis datoen ble lagt inn fortløpende uten skilletegn (punktum), korrigert.
Mindre korrigering i bildet for betalingsoversikt (a-melding) for å sikre at kun tilbakemeldinger med status "mottatt" blir med i summeringen.
I bildet for tilbakemelding kunne beløp for skatt og arbeidsgiveravgift bli feil hvis flere innsendinger for perioden med status "mottatt". Første ble valgt og ikke totalen.
Som følge av kommunereformen fra 1/1-2020 er det lagt inn et felt på klienten for avgiftssone i stedet for å hente dette fra kommune. Feltet er redigerbart i Klient -bildet.
- Etter reformen vil mange få nytt kommunenummer men avgiftssatsene for arbeidsgiveravgift skal følge gammel kommunestruktur som er godkjent av ESA ut 2020.
Korrigert en feil ved manuell ny-lagring av skift, i enkelte tilfelle ble ikke skiftbilag opprettet.
Ved registrering av skift hvor det kun var innkjørt kontant og med bompenger/flyplassavgift ble skiftbilaget skjevpostert.
Ved første gangs oppstart av denne versjonen vil nye fylker og kommuner gjeldende fra 1/1-2020 opprettes i basen.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.07.15 800 I kunde/lev. oversikt bildet; hvis man merket av for f.eks. leverandører og dobbeltklikket på en og så returnerte til bildet igjen så ble alle poster vist og ikke kun leverandørere, korrigert.
I bilag hurtigregistrering ble ikke feltene nederst som viser sum felt og siste kontering slettet etter bokføring av registrerte bilag, korrigert.
Lagt til EB og EC (i tillegg til EL, EK og EV) som gyldig registreringsbokstaver for elektrisk kjøretøy med drivstoffkode EL.
I a-meldingsbildet kunne "sum avgiftsgrunnlag" bli vist feil. Hvis det var et refundert grunnlagsbeløp (sykepenger) ble ikke disse trukket fra.
Rapporten "Skift med lønnsdata" fikk ikke med fra/til dato i ruta under Utvalg, korrigert.
Flyttet temp-mappe for pakking av backupfiler (zip) fra db-mappen under programfiler til generell temp mappe for brukeren (<user>/AppData/Local/Temp).
Ved tilbakekopi av backup tas det en kopi av basen før backup legges inn. Lagt inn mulighet for å "angre" siste tilbakekopiering ved at denne kopien legges tilbake.
Ei oppstartrutine som sjekker om alle skift i året har et tilhørende bilag kunne på enkelte databaser henge på første oppstart, rutina er endret.
I a-meldingsbildet ved "tynn" melding så var ikke feltet for korrigering av forskuddstrekk synlig, rettet.
I bildet for a-melding tilbakemeldinger er standard filtype ved lesing fra fil endret fra .xml til .zip, dette fordi filene legges ut på Altinn som zip-filer.
Bomavgift på ITF (Megtax) taksameter kom ikke med ved innlesing av skift. Legges nå inn og håndteres på samme måte som flyplassavgift (ikke med i lønnsgrunnlag lav momssats).
Nedtrekkslista i bil-bildet over drivstoff viste noen poster flere ganger, korrigert.
I a-meldingsbildet tillot ikke Ordinær og Erstatningsmelding at en lønnspost var negativ (ble håndtert positivt). Endret til å akseptere negativ post, aktuelt ved korrigering av lønn.
I bildet for betalingsoversikt (a-melding) var ikke hjelp knappen aktiv, korrigert. I tillegg lagt inn infotekst øverst i samme bildet.
Kunde/Leverandør oversikt bildet kunne rote til rammen rundt feltene på høyre side hvis bildet ble strukket ut, korrigert.
Ved manuell redigering av et innlest skift kunne bomtur bli trukket fra dobbelt i Oppgjør og Resultat feltene, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.06.05 799 Feltet Beregningskode ble feil hos enkelte på innsendingen, fikk indeksen (nedtrekkslistenummer) til periode i stedet for indeksen til beregningskode.
Fortsatt feil på beregningskode hvis den ikke ble klikket på før innsending, korrigert og lagt ut oppdatering på nytt (v798 pr. 20/5-2019).
Lagt inn oppdaterte verdier for 1G og snitt 1G gjeldende fra 1. mai 2019. 1G = 99858, snitt 1G = 98866.
Skift bildet er oppdatert for å kunne vise og håndtere innkjørt etter null sats (TT/Sverige, CenCom). Skift innlesing oppdatert tilsvarende.
Lagt inn melding hvis man kjører feriepengeliste uten at det er overført feriepenger fra forrige år.
Lagt inn en side til i Faste opplysninger/Systemdata med diverse satser, disse er koblet til bl.a. RF-1084 og RF-1224.
Flyttet redigering av antall momsterminer (årstermin/6 terminer) fra momsoppgavebildet til klient ajourhold bildet.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.05.10 798 I RF-1223 tilleggsskjema post 34 ble bare bomturposter på konto 7895 vist, ikke det som ble ført på 3015. Korrigert til å ta med 3015.
Ved manuell bilagsføring på konto 3010 eller 3020 ble det ikke kontrollert om løyve var gitt, korrigert.
Lagt inn krav om yrkeskode for frilanser i sjåfør bildet (gjeldende krav i a-meldingen fra 1/4-2019).
Ny kode i arbeidstidsordning: "Andre skift-/turnusordninger", gjelder fra 1/8-2019. Den kan benyttes allerede nå men vil "oversettes" til "Ikke skift" fram til 1/8 på a-meldingen.
Ny hovedbokrutine som kom i versjon 788 håndterte ikke konto 2772 og 2950 korrekt ved årsskiftet 2014/2015 (oppstart av a-ordningen).
- Har du regnskapsdata fra før 2015 anbefales at du kjører hovedbokoppdatering fra og med 2015 til i dag.
- Alternativt kan du stå i 2019 holde nede Shift når du trykker Oppdater, da kjøres hovedbok for alle år på klienten.
Sats for skjermingsrente på RF-1224 Personskjema var ikke oppdatert for 2018 (1.1%).
Lagt inn mulighet for registrering av skjermingsrente (RF-1224 Personskjema) i Faste opplysninger/Systemdata, Diverse fane.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.04.08 797 Alle .dll og .exe -filer er oppdatert med nytt sikkerhetssertifikat.
Interface mot Duvi Pensjon (ttPensjon.dll) er oppdatert da endepunktet hos Duvi er oppdatert.
Menyvalget Inntektsmelding (NAV) endret slik at det går rett til manuell tjeneste hos Altinn.
- NAV krever full integrasjon mot Altinn for inntektsmeldingen, dvs. den legger seg ikke i min meldingsboks men går rett til NAV. TAXItotal har (foreløpig) kun delvis integrasjon.
Ny (oppdatert) versjon av Altinn interface (ttAltinn.dll). Lagt inn mulighet for å be om forhåndsutfylte data til et skjema, f.eks. Skattemeldingen (selvangivelsen).
Ved innsending av slettemelding fra a-meldingsbildet ble sjekk mot innsendte personer forrige måned utført (slettemelding er uten personer), noe som ga advarsel, korrigert.
Bilagsrapporten oppdatert, lå fortsatt inne med 10% på lav momssats.
Rutine for oppdatering av momskoder oppdatert da den kunne feile og ikke ta med alle satser ved ny base.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.03.13 796 Oppdatert versjon av fakturamodulen, nytt build nr er 80. Se egen endringslogg.
Rutine for beregning av påsken (palmesøndag) regnet feil hvis det var fullmåne samme dag som vårjevndøgn, korrigert (første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn).
Endret forfallsliste til å vise alle registrerte men ikke betalte reskontroposter pr dags dato. Bruk rapporten Åpne poster for status pr. gitt dato.
Rutina for oppdatering av kontoplan feilet og tok ikke med kontiene for reisekostnader og diett (7130, 7140, 7150 og 7160), korrigert.
Denne versjonen bruker en oppdatert versjon av installasjonsprogrammet hvor minimum tillatt Windows versjon er 6.0 (Windows Vista), bruker du fortsatt XP så mail oss!
Endret lagringsrutina i bildet for åpningsbalanse samt noen visuelle endringer.
Oppdatert linken for bestilling av avstemmingsrapport (A06) fra Altinn.
En feil i første oppslag mot taksametertype på bilen kunne gi feil taksametertype hvis løyvet hadde hatt en annen taksametertype tidligere.
En liten feil i SQL-kallet for henting av bilutgifter fra bilag til RF-1223 kunne medføre at bilutgifter i RF-1223 ikke ble hentet, rettet.
Oppdatert Hjelp
 
2019.02.05 795 Samlet funksjonene for ny trekktabell og slett trekktabell i samme bildet samt også oppslag mot en tabell. Endret menyene som følge av dette.
Oppdatert bildet for hjemmelading av el-bil samt tilhørende rapport.
Fra og med 2019 skal ikke Avlønningstype oppgis på a-meldingene, feltet er derfor grået ut i sjåførbildet men ble likevel kontrollert ved lagring av sjåfør i 2019, korrigert.
Ved innlesing av skattekortinfo fra zip-fil og hvor zip-fila ikke hadde samme navn som innholdet (xml-fila) så feilet innlesingen, rettet.
Lønnart 095 Fast forskudd ble ikke tatt hensyn til ved kontrollsummeringen i a-meldingsbildet og advarsel om avvik ble da feilaktig gitt, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2019.01.12 794 Fått med visning av innsendinger i html-visning av avstemmingsrapport (A07).
Fakturamodulen skrev ikke ut noen rapporter (feil sti til rapportene), korrigert.
Ved korrigering av lønn med tynn a-melding ble alle beløp positive, korrigert til også å akseptere negative lønnsbeløp (reduksjon av lønn).
Lagt inn EB som lovlig skiltbokstav for elbil (drivstoffkode EL), EB vil overta etter EV.
Rutina som henter EK til Næringsoppgaven (RF-1175) hentet tallene fra hovedboka for januar og ikke desember, rettet. Følgefeil fra ny hovedbokrutine i tidligere versjon.
Nytt skjermbilde for logging av ladekostnader av taxi hjemme (kun elektrisk, ikke hybrid), finnes nederst på blå sidemeny under fanen Bilag og på grå toppmeny under Regnskap.
Ny rapport BilLadekostnad.rpt som startes fra bildet ovenfor.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.12.17 793 Lagt inn lesing av feltet Turavgift på TDS taksameter (taksametertype N), benytter samme felt og konto som Flyplassavgift på CenCom.
Trekktabeller for 2019 er nå lagt ved denne versjonen. Husk å slette gamle før nye legges inn (Vedlikehold/Database/Slett trekktabell),
- nye legges inn via Fil/Import/Importer skattekortopplysninger. Skattekort for 2019 skal være tilgjengelig hos Altinn fra 14/12-2018.
Hvis Oppgjørsrapport ble skrevet ut uten at det fantes poster i perioden gikk TAXItotal i heng. Rettet til å gi melding om ingen poster funnet.
I rapporten LonnPrLonnart.rpt ble fra/til periode vist feil. Korrigert samt noen mindre formateringskorrigeringer.
Ny tabell lagt inn i basen: BilLading, kostnader ved lading av el-bil hjemme, registreringsbilde kommer.
Lagt inn visning av personnummer på lønnslipp. Lønnslippen blir bl.a. brukt som dokumentasjon ved søknad om lån og personnummer bør da være med.
Endret sjekk på feriepengeprosent ved 60 år til også å omfatte eier hvis eier har lagt inn gyldig personnummer.
En mindre korrigering av åpningsbalansen på konto 2772 og 2950 ved hovedbokoppdatering for årene før 2015 (oppstart a-ordningen).
Ny rapport LonnUtbetalt.rpt gir en oversikt over lønnsutbetalinger pr. ansatt. Tilgjengelig via Utskriftsentral/Lonn.
Lagt inn eget menyvalg (sidemeny og toppmeny) for å legge inn ny trekktabell (kommer i tillegg til Tabell -knapp i bildet for reg. av skattekort), finnes under Vedlikehold.
Oppdatert fakturamodul, build 79. Se EndringsloggFaktura for info.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.11.21 792 Nytt skjermbilde kommer opp ved oppstart hvis det finnes aktive ansatte uten sluttdato som ikke har fått lønn på 6 mndr eller mer. Mulighet for å sette sluttdato i bildet.
Endret rutina for kontroll av feil MAGNET_EDAG-108 i a-meldingsbildet da den i enkelte tilfelle kunne gi feilmelding uten at det var feil i datagrunnlaget.
A-meldingsbildet endret, navnet på meldingstype Endring endret til Erstatter. Dette fordi det er akkurat det den gjør, erstatter en allerede innsendt melding.
A-meldingsbildet endret, meldingstype Arbeidsforhold endret til Tynn. Tynn melding kan sende inn info for en sjåfør og du kan spesifisere hva som skal sendes inn.
RF1223 kunne være tom hvis bilen ikke var lagret i løpet av året (2018), korrigert slik at ikke nødvendig å lagre bil i året.
Rapporten Ferieplan.rpt viste feil år og feil utvalg av sjåfører, korrigert.
Lagt inn Utskriftsentral i topp- og sidemeny for bedre tigjengelighet.
Lagt inn obs-melding i lønnsregistreringsbildet hvis sjåføren mangler trekktype i sjåførbildet.
Lagt inn visning av navn i tillegg til initialer i Lønn lister-, Lønn kjør-, og i Lønn utbetaling -bildet.
Lagt inn mulighet for å knytte en hovedbok-/kontoplan-konto mot en ansatt (Sjåfør -bildet).
Fjernet rapportene RF-1015, RF-1025 og RF-1037 (Lønn/trekk oppg., Årsoppg. arb.giver avg. og Terminoppg.) samt en del kode rundt disse. De er alle erstattet av a-ordningen.
Ved kontering av skift med en kombinasjon av høy og lav innkjørt kredit, kredit tips og et negativt oppgjør kunne dette gi skjevpostering av skiftbilaget, rettet.
Hvis i fjor tall ikke finnes vil rapportene posteringsjournal og hovedbok være tomme. Lagt inn melding om å kjøre oppdatering av hovedbok forrige år hvis dette er tilfelle.
Bildene lønn lister, lønn kjøring og lønn utbetaling beholdt ikke posisjon og størrelse hvis disse ble endret, korrigert.
Lagt inn mulighet for å slette en konto, Shift+Delete i Kontoplan oversikt -bildet. Sletter ikke en standard konto, eller hvis den noen gang har vært i bruk.
Ny tabell opprettes i databasen ved oppstart for logging av inntektsmeldinger til NAV.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.10.18 791 I oversiktbildet over innsendte a-meldinger er datofelt utvidet til også å vise tidspunkt.
En liten leif ved logging av innsendt a-melding gjorde at forskuddstrekk ikke kom med på loggen, korrigert.
Lagt inn ekstra sjekk ved innsending av a-melding for å unngå MAGNET_EDAG-108 feil (opplysning om arbeidsforhold mangler).
- Hver lønnsmottaker forrige periode uten sluttdato sjekkes mot denne innsendingen, hvis lønnsmottaker ikke er med gis en advarsel.
En leif som kom med forrige versjon og synlig på flerklient, husket ikke sist pålogget klient som da ble satt til 1, rettet.
Lagt inn felt for SAF-T kontonummer i kontoplan bildet (framtidig bruk).
I bildet for lesing av tilbakemeldinger og avstemmingsrapport er det lagt inn bytte fra XML til HTML visning ved innlesing for økt lesbarhet.
I bildet for tilbakemeldinger og innsendte a-meldinger er standard visning endret fra XML til HTML for økt lesbarhet.
Lagt inn visning av kontaktperson i kunde/leverandør oversikt.
Lagt inn en info-/obs-melding i bildet for Amelding-betalingsoversikt hvis det er bare en periode (måned) i valgt termin.
Oppdatert bilde for firmatermometer og rettet noen mindre feil.
A-ordningen-LPS melder i mail at vi hittil i år har totalt hatt 3 feil med alvorlighetsgrad øyeblikkelig (TAXItotal, alle kunder), to på MAGNET_EDAG-108 og en på MAGNET_EDAG-128.
- MAGNET_EDAG-128 (Ulogisk periode for arbeidsforhold) kommer hvis sluttdato er før startdato, denne er det nå lagt inn sjekk på ved innsending.
Flere mindre korrigeringer og forbedringer.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.09.05 790 Meldingsboksen i a-meldingsbildet som melder om avvik i avgiftsgrunnlaget doblet avviket ved refusjon av sykepenger, korrigert.
Lagt inn ny servicefunksjon for oppdatering av et momsbilag. Hode/bilagsnummer beholdes, linjene slettes og beregnes og opprettes på nytt. Se Hjelp/servicefunksjoner for info.
Korrigert liten feil i arbeidsgivergrunnlaget til a-meldingen hvor lønnart 200 var benyttet. (korrigering lønn)
Hvis korrigering av lønn var et negativt beløp ble dette ikke håndtert riktig i lønnskjøring og i a-meldingen, korrigert.
Liten korrigering i Lonnslipp.rpt som følge av forrige korrigering.
Mulighet for å levere pensjonsgrunnlag til DUVI pensjon sammen med innsending av a-melding er nå aktiv, aktiveres via Faste opplysninger/Pensjon.
- Som standard sendes pensjonsgrunnlag samtidig med a-meldingen. Nederst på a-meldingsbildet kan du selv velge om begge deler skal sendes inn eller bare en av dem.
Posteringer på nyopprettet konto ble ikke med på posteringsjournal hvis det ikke først ble kjørt hovedbokoppdatering for forrige år, korrigert.
En korrigering i lagringsrutinen for tilbakemelding fra Altinn, Altinn referansen ble ikke alltid riktig lagt inn.
Ved html visning av tilbakemelding hvor det er feil med referanse til en lønnsmottaker vises nå navnet i stedet for personnummer hvis dette finnes i basen.
Lagt inn mulighet for å overstyre meldingen "Lønn er kjørt for dette skiftet, det kan derfor ikke endres!". Aktuellt hvis skiftbilaget er skjevpostert og hindrer videre behandling.
Lagt inn sperre for lagring i Klient registreringsbildet hvis ikke underenhet (virksomhetsnummer) er gitt.
Ved sletting av en linje med lønnart 004 i lønnsregistreringsbildet hvor lønn bare var registrert og ikke kjørt, så ble ikke de bakenforliggende skiftene "frigjort", rettet.
Lagt inn kode for lesing av skift fra TDS versjon 10 som kommer 10/9-2018.
Oppdatert hjelp.
 
2018.08.03 789 En liten feil i Skjermrapport bildet (følgefeil av ny hovedbok) gjorde at henting av beløp feilet.
En feil i lønnsregistreringsbildet ved sjekk av alder for sjåfør med forhøyet sats (12.5 / 14.4) ble vist i bildet og på lønnslipp som ordinær sats, beløpet ble likevel korrekt.
Lagt inn mulighet for å kjøre hovedbokoppdatering for alle år, hold Shift nede når man klikker på Oppdater i hovedbokbildet.
En følgefeil av ny hovedbok gjorde at kjøring (kontering av bilagslinjer) av ny momsoppgave feilet, rettet.
Lagt inn aktivt år som "startår" for oppdatering av hovedbok for alle år i tilfelle ny tom base eller ingen bilag finnes.
Nytt skjermbilde på Lønn menyen, "NAV Inntektsmelding". Kan tidligst benyttes 4/12-2018 for permisjoner (sykelønn, foreldrepenger, ...) fra og med 1/1-2019.
Nytt skjermbilde for korrigering av lønn for en enkelt lønnsmottaker ved at det opprettes et motbilag til lønnskjøringen. Finnes nederst på grå toppmeny under Lønn.
Skrevet om rutine som henter UB til bl.a. posteringsjournal da man ble kastet rett ut av programmet hvis basen var stor og man forsøkte å kjøre denne rapporten.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.06.28 788 Oppdatert Taxameter.dll og programmet til å kunne lese TDS format 7 utvidet innhold håndteres ikke da det ikke er endelig bestemt på nåværende tidspunkt.
Flyttet ikonet OCR innbetaling på blå sidemeny fra Faktura fanen til Bilag fanen.
En liten leif i forrige versjon gjorde at hittil i år tallene ble borte på lønnslippen, rettet.
En liten feil i et sql-kall ved generering av ny hovedbok gjorde at hvis man benyttet årstermin på moms så ble ikke momskontiene (2700-2715) resatt etter momskjøring.
Lagt inn en ekstra sjekk ved registrering av utbetaling av feriepenger opptjent tidligere år mot sjåførens alder (60 år).
- Hvis han ikke fyller 60 (enda) i utbetalingsåret benyttes 10.2% el. 12.0% selv om han er registrert med forhøyet %.
Lagt inn oppdaterte verdier for 1G og snitt G gjeldende fra 1. mai 2018. 1G = 96883, snitt G = 95800.
Funksjonen "Lås regnskapsår" har ikke tidligere spesifisert på klient og låste da for alle klienter. Lagt inn klientnr og setter da alle "gamle" låser til klient 1.
Nytt hovedbokbilde. Oppdateringsrutine for hovedbok programmert helt på nytt og er blitt raskere (typisk gammel rutine 90 sek., ny under 10 sek.).
- Ved første oppstart av klient kjøres ny hovedbok for alle år fra og med første år som har bilag registrert og opp til og med aktivt regnskapsår.
Som følge av ny hovedbok er rapportene Saldoliste, Spesifikasjonsliste, Hovedbok og RegnResultat endret eller skrevet på nytt.
Ved kjøring av lønn for feriepenger og hvor bare en del av totalt tilgode ble tatt ut ble tilgode likevel satt til 0, korrigert til å redusere tilgodebeløp med utbetalt beløp.
Skift ble skjevpostert (ITF) hvis skiftet hadde flyplassavgift høy sats, flyplassavgiften reduserte ikke omsetning høy sats. Korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.04.27 787 Kontrollsummen i a-meldingsbildet summerte inn forskuddsposter som allerede lå inne og kontrollsummen ble da feil hvis forskudd var benyttet, korrigert.
Rapporten MVAoppgave2017.rpt viste ikke riktig lav moms for 2018, benyttet 10% og ikke 12%. Bilde for innsending av momsoppgave til Altinn kalkulerte ikke lav sats korrekt med 12%.
Hvis momskode 81 (import fradragsberettiget) var brukt viste ikke øverste sum i rapporten MVAoppgave2017.rpt riktig sum (post 19 var korrekt).
Momskode 81 (import fradragsberettiget) og 82 (import ikke fradragsberettiget) ble ikke vist korrekt i momsoppgave bildet, korrigert.
Lagt inn frister for de enkelte terminene i momsoppgave bildet.
Korrigert permisjonsbeskrivelser i a-meldingen, gyldige er: permittering, permisjonMedForeldrepenger, permisjonVedMilitaertjeneste, utdanningspermisjon, velferdspermisjon.
Lagt inn nye felt for trygdetrekk (NAV) i Sjåfør -bildet. Lønn registrering, Lønn kjøring og Lønnslipp er oppdatert tilsvarende.
Ny standard konto i kontoplan, 2630 Trygdetrekk og ny lønnart 933 Trygdetrekk.
Lagt inn felt for kontaktperson i Klient -bildet, vises også i Klient oversikt -bildet (flerklient).
Lagt inn felt for pensjonsalder på sjåføren, feltet settes i utgangspunktet til 67 år.
Lagt inn felt for fornavn og etternavn i sjåfør -bildet, de oppdateres for aktive sjåfører ved første oppstart. (etternavn settes til alt etter siste mellomrom i navn, fornavn alt forran).
Boksen "Slutt rapportert på a-melding" på sjåføren er gjort tilgjengelig ved å trykke Shift+Ctrl i bildet, aktuelt hvis endringsmelding sendes og sjåfør med tidligere sluttdato ikke blir med.
Lagt inn en informasjonsmelding ved innsending av slettemelding (a-melding). Viktig at ny ordinær melding sendes så fort som mulig for å unngå at en periode blir stående tom over tid.
En følgefeil etter innføring av ny momsoppgave medførte at manuell moms (kode 7 og 8) ble doblet i hovedbok noe som ga avvik i rapporter som benyttet disse tallene (f.eks. saldoliste).
Oppdatert Hjelp.
 
2018.02.27 786 Et lite hjelpebilde lagt inn for oppslag i en installert trekktabell, nås med egen knapp i Lønn registreringsbildet.
Feriepengeprosent påminnelsen om at sjåfør runder 60 er endret, kommer nå ved 59 år for å kunne endre satsen allerede for opptjeningsåret. Nytt bilde med oppdateringsmulighet.
Feltene i momsoppgaven til Altinn kan korrigeres men skjemaet ble ikke rekalkulert hvis et beløp ble endret. Lagt inn rutine for rekalkulering.
Lagt inn en advarsel i bil registrering hvis det allerede finnes aktiv bil med samme 8-siffer løyvenummer.
Mindre endring i noen rapporter (feltstørrelse, farge o.l.)
Ved sletting av post i lønn oversikt (Shift+Delete) ble feil tekst i slettemeldingen vist, korrigert.
Ved resetting av lønn kjørt flagg på skift (Servicefunksjon) ble det sjekket mot lønn utbetalt dato, korrigert til å sjekke mot lønn kjørt dato.
Ved lønnsregistrering av feriepenger u/skatt for personer med forhøyet prosentsats (12.5% og 14.3%) ble ikke alltid grunnlaget for skatt på ekstra ferieuke beregnet korrekt.
Byttet ut feltene for trekktype i Sjåfør registreringsbildet med nedtrekkslister med lovlige verdier.
Lagt inn noen ekstra kontroller og hjelpetekster i a-meldingsbildet bl.a. summeringsfelt som viser sum på transaksjonsnivå.
Et par mindre endringer i fakturamodulen, samme versjonsnummer (77, se endringslogg faktura for detaljer).
Post 17 i momsoppgaven (Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift høy sats) er riktig på momsoppgaven men kom ikke med på konteringsbilaget, korrigert.
Bruk av web bakgrunn i hovedbildet fungerte ikke, korrigert.
I bilde for tilbakemeldinger på a-meldinger fra Altinn hang ikke feltet for sum finnansskatt med ved endring av bredden på venstre side av bildet, korrigert.
Oppdaterte hjelpetekster i RF-0002 Skattemelding merverdiavgift (momsoppgaven til Altinn).
Momsoppgave bildet var ikke oppdatert til å håndtere lav sats på 12% fra og med 2018, denne havnet på middel sats. Korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2018.01.02 785 Betaling av faktura via reskontrobildet som var generert av fakturamodulen benyttet ikke klientnr, kun ordrenr. ved merking av ordre/faktura som betalt. Korrigert.
Innlesingsbildet for skattekortopplysninger 2018 viste bare første post i xml-fila fra Altinn, korrigert.
Servicefunksjon for fullstendig sletting av klient fjernet ikke alle data fra fakturamodulen, korrigert.
Lagt inn nye satser (12%) for lav momssats gjeldende fra 1/1-2018.
En del rapporter oppdatert med endret lav momssats fra 1/1-2018.